Statuten

Datum: 25 september 2000

Dit document is hier ook te downloaden.

Naam, zetel en duur 
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Klub Lange Mensen (K.L.M.)
 2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel 
Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het ten behoeve van haar leden behartigen en bevorderen van de belangen van lange mensen en van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;
  2. het organiseren van evenementen ten behoeve van lange mensen;
  3. het in alle opzichten bespreekbaar maken en oplossen van knelpunten van het lang zijn; en
  4. alle andere wettige middelen.

Leden
Artikel 3

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en een minimale leeftijd hebben van:
  1. één meter tachtig centimeter voor dames;
  2. één meter negentig centimeter voor heren; en
  3. minderjarigen, waarvan de groeiprognose voldoet aan de criteria van de vereniging kunnen zich als lid aanmelden. Minderjarigen behoeven voor de toelating als lid de schriftelijke toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger(s).
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Ereleden en begunstigers casu quo geassocieerd leden (voortaan te lezen als begunstigers)
Artikel 4

 1. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging op bijzonder eervolle wijze onderscheiden hebben, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd op voordracht van tenminste tien leden en die benoeming hebben aanvaard. Een besluit houdende benoeming tot erelid behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
 2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 3. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement aan de leden zijn toegekend, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3.
 4. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten en het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
 5. Organisaties, die indirect het belang – actief of passief – van de lange mensen willen ondersteunen betalen als volledig lid, maar worden opgevat als geassocieerd lid.
 6. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle ereleden en begunstigers en geassocieerd leden zijn opgenomen.

Toelating
Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden (zulks met uitzondering van de ereleden) en begunstigers binnen drie maanden na aanmelding.
 2. Degene, die om toelating heeft verzocht, wordt geacht door het bestuur toegelaten te zijn, indien hij niet binnen vier maanden na aanmelding door het bestuur schriftelijk in kennis is gesteld, onder opgave van reden(en) van de niet-toelating, in welk geval het bestuur verplicht is te wijzen op de beroepsmogelijkheid als bedoeld in artikel 5 lid 3.
 3. Van een besluit tot niet-toelating staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting casu quo royement. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting casu quo royement uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, per direct.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen de dag van elk jaar waarop een lid als lid van de vereniging is toegelaten met inachtneming van een termijn van twee maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting casu quo royement uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting casu quo royement uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
Artikel 7

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen
Artikel 8

 1. De leden, de begunstigers en geassocieerd leden zijn gehouden tot het betalen van jaarlijkse bijdragen, die door de algemene vergadering zullen worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van een bijdrage.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

Rechten van begunstigers en geassocieerd leden
Artikel 9

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten en het huishoudelijk reglement worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde oefeningen, uitvoeringen en andere evenementen bij te wonen.

Bestuur
Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat minimaal uit vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de volledig betalende leden, alsmede ereleden.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. Het bestuur deelt de leden tenminste zes weken vóór de vergadering de voordracht van het bestuur (of het ontbreken daarvan) mede. Een voordracht door tien of meer leden moet binnen twee weken nadat de voordracht van het bestuur (of het ontbreken daarvan) aan de leden ter kennis is gebracht schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Voordrachten (of het ontbreken daarvan) worden bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing
Artikel 11

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
Artikel 12

Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen voor de periode van twee jaar.

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen, voor de periode van twee jaar. Een bestuurslid kan niet meer dan één functie bekleden.
 2. Commissies worden benoemd door het bestuur. Een commissie lid is voor de duur van de activiteit benoemd met een maximum periode van twee jaar. Hierna dient herbenoeming – door het bestuur – plaats te vinden. De afronding van de activiteit gaat altijd gepaard met een schriftelijk eindverslag.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die na vaststelling door het bestuur ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de Wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak – vertegenwoordiging
Artikel 13

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd onder hun verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van hun taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. Onverminderd het bepaalde in II. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaande;
  2. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
   1. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   2. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   3. Het aangaan van dadingen;
   4. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   5. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
  3. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden uit de kring van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Jaarverslag – rekening en verantwoording
Artikel 14

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid bij niet nakoming deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de originele boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen Artikel 15

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar genoemde commissie;
  2. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. Voorziening in eventuele vacatures;
  4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering
  5. De vaststelling van het bedrag of de waarde als bedoeld in artikel 13 lid 5 sub I;

  1. De vaststelling voor het eerstkomende verenigingsjaar van de jaarlijkse bijdragen als bedoeld in artikel 8;
  2. De vaststelling voor het eerstkomende verenigingsjaar van de begroting.
 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping
 3. a. overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in een landelijk veel gelezen dagblad. In dringende gevallen kan een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen.
 1. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengroepen door het bestuur, zoals omschreven in artikel 19, met dien verstande, dat de leden tenminste één week van te voren zijn ingelicht over de agenda.
 2. De vergadering beperkt zich uitsluitend tot deze dringende gevallen als beschreven in de toegezonden agenda.
 3. De besluitvorming geschiedt als bij de algemene vergadering.

Toegang en stemrecht Artikel 16

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurders, met dien verstande dat, indien een geschorst lid een beroep doet op de algemene vergadering als bedoeld in artikel 6 lid 7, hij toegang heeft tot de algemene vergadering waarin zijn beroep behandeld wordt, doch alleen gedurende de behandeling van dat beroep en met dien verstande dat een geschorst bestuurslid toegang heeft tot de algemene vergadering, waarin een beslissing omtrent het al dan niet ontslaan van het geschorste bestuurslid zal worden genomen, doch alleen gedurende de beraadslagingen daaromtrent.
 2. Over toelating van andere dan in de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem per betalend lidmaatschap.
 4. Een lid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht, welke volmacht vóór de vergadering aan de voorzitter overlegd dient te worden. Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.

Voorzitterschap – notulen
Artikel 17

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de eerstvolgende algemene vergadering ten bewijze daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces- verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden en de begunstigers gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 18

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Is de vergadering het oneens met het besluit uit artikel 18 lid 1 dan vindt een nieuwe stemming plaats, zeker als er niet hoofdelijk of schriftelijk gestemd was. Een enkele stemgerechtigde aanwezige kan bovenstaande al verlangen. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing ter voorziening in een vacature niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan vindt een herstemming plaats, te weten:
  1. Is bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op twee personen uitgebracht, dan vindt een herstemming plaats tussen die personen.
  2. Is bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op meer dan twee personen uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op welke twee personen wordt gestemd. Alsdan vindt een herstemming plaats tussen de twee door het lot aangewezen personen.
  3. Is bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op één persoon uitgebracht (zonder de volstrekte meerderheid te hebben verkregen) en het op één na grootste aantal stemmen eveneens op één persoon uitgebracht, dan vindt een herstemming plaats tussen die personen.
  4. Is bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op één persoon uitgebracht (zonder de volstrekte meerderheid te hebben verkregen) en het op één na grootste aantal stemmen op twee of meer personen uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op welke twee laatste twee personen wordt gestemd. Alsdan vindt een herstemming plaats tussen de twee door het lot aangewezen personen.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot, wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroepen algemene vergadering
Artikel 19

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 3 en aan de adressen van de ereleden, begunstigers en geassocieerd leden volgens het register bedoeld in artikel 4, of door aankondiging in het clubblad van de vereniging. Zij maakt de algemene vergadering bekend aan de leden door de agenda voor deze vergadering toe te sturen, minimaal 6 weken vóór de vergaderdatum. De bijlagen dienen minimaal een week voor de vergaderdatum in het bezit van de leden te zijn.
 2. Ook de Buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur echter uitsluitend in dringende gevallen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, zoals omschreven in artikel 19, met dien verstande, dat de leden tenminste één week van te voren zijn ingelicht over de agenda.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Statutenwijziging
Artikel 20

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en begunstigers ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden en begunstigers toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van twee weken doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding
Artikel 21

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 22

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepalingen
Artikel 23

In alle gevallen, waarin zowel de Wet als deze statuten als het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.